Pálnagy Zsigmond - Életrajz


Pálnagy Zsigmond (1896-1959) művészete része annak a festészeti hagyománynak, amely Hajdúböszörmény nevét az ország határain túl is ismertté tette. Munkássága három és fél évtizedének termése már aligha tekinthető át. Táblaképeinek százai kerültek magángyűjteményekbe, külföldre, ismeretlen helyre. A család tulajdonában lévő és az ismert köztulajdonba került képek azonban úgy tűnik, ha nem is átfogó teljességgel, de reprezentálják ezt a mintegy háromezer képre, vázlatra, rajzra, tanulmányra becsült festői hagyatékot. Az életmű terjedelme nemcsak termékenységről, nagy munkabírásról, de belső egységről, következetességről, korai szemléleti meghatározottságról, a tartalmilag befogható festői világ céltudatos kiválasztásáról, lehatárolásáról és belső gazdagságáról, stílusbeli egyneműségről is tanúskodik. A korabeli magyar élet megfigyelése, festői ábrázolása szervesen kapcsolható - bár személyesen ezt sohasem kereste - azokhoz a törekvésekhez, amelyek látásban, kifejezésmódban, kedélyben az alföldiekkel rokon. Magatartásában, függetlenségének féltékeny őrzésében mindig jelen van az a belső, de nem is oly titkolt értéktudat, amelynek fedezetét festői tehetségében érezte.

Korán ébredt érdeklődése a gimnáziumi években ért romantikusan szilárd elhatározássá. A diákévek alatt Király Jenő művésztanár pallérozásával tökéletesítette magát. A kamaszkor kötöttséget nehezen tűrő időszakában jutott el önmaga vállalása és a családi kívánalmakkal való szakítás pontjára.

Pálnagy Zsigmond egy, még a múlt század elején a Szilágyságból Böszörménybe származott családban született, 1896. május 18-án. Nagyapja, a valamikori tanító idetelepültekor kovácsmesterségbe fogott. Apja nyolcholdas kisparaszt, aki jóeszű fiát ügyvédi pályán szerette volna látni. De a gimnáziumi évek vége felé a fiúban erős elhatározás érik: művész lesz. Beiratkozik az iparművészeti főiskolára. De ezzel apja haragját váltja ki: kitagadják. Meg kell állnia a saját lábán. Tanárai a háború után Szőnyi István, Ujváry Ignác, Udvar Géza, de igazában Réti Istvánt, Rudnay Gyulát, Edvi Illés Aladárt tekinti tanítómesterének. Szinte a háború kezdetétől katona. Az olasz front poklában éli végig az embert alázó éveket. Aztán ismét főiskolás lesz, előbb Budapesten, majd 1919 őszétől Bécsben. Nyilván nemcsak mesterségbeli ismeretekre vágyik már. Látni akarja az európai művészet nagy alkotásait. Tovább indul hát. München, Berlin, majd Milánó, Firenze, Róma az úticél. Közben eltartja magát, rajzol és fest. Milánóban egy vasárnapi lapnál illusztrátor. Itt rendezi első, főként portrékat bemutató kiállítását 1920-ban. És továbbmegy. 1922-től már Párizsban él. Alkalmi munkákat vállal: fűtő, mosogató, éjszakai portás a szállodákban. Miközben megismeri a fény városát, látogatja a Julien akadémiát, a múzeumokat, és szüntelenül rajzol. Itt fedezi fel a maga számára a barbizoniak egyikét: J. F. Millet-t, a küzdelmes paraszti munka festőjét.

Millet naturalizmusa, monumentalitása, alakjainak szobornyugalma lenyűgözi. A köznapi élet motívumainak képi felhasználására ő hívja fel a figyelmét. Innen a példa, a bátorítás a későbbi festői tartáshoz. S aztán művészeti tervező és rajzoló egy nagy mozaikgyárban. Néhány rajzát, vázlatát, kész munkáinak fotóját, főként ablakterveit ismerjük ebből az időből. A megrendelés szerint főként biblikus témájú, figurális kompozíciókat tervez. Spanyol és amerikai templomokba szállítják a szecessziós ízléssel, olykor "magyaros motívumokkal" is díszített ablakait. Aztán úgy jön haza Párizsból 1924 karácsonyán, hogy nem tudja, kivitelezik-e néhány monumentális ablaktervét. Pedig most már nemhogy nem nélkülöz, de egzisztenciát alapíthat, ha felveszi a francia állampolgárságot. S az Európát látott, tanult, széles tájékozottságú, tapasztalt Pálnagy hazajön. Úgy gondolja, hogy itt találhatja meg festői önmagát. Nem lesz könnyű dolga. A világ, amelyre ablaka nyílik: egy álmos, poros, alföldi kisváros. S amit egy festő számára kínálhat: sok is, és kevés is. Témát gazdagon, megélhetést aligha. S Pálnagy megpróbálja a lehetetlent: itt kezd dolgozni. Itt él, innen keres kapcsolatokat a világgal.

1925 májusában rendez először kiállítást szülővárosában. Majd Hajdúnánás, Debrecen következik. Arcok, napsütötte mezők, tavaszi hangulatok, üdezöld fák, kertek sora van jelen a képeken. Friss szemmel, ép lélekkel keresi és festi témáit. E zárt világ a maga teljes gazdagságával kínálkozik föl számára. S ő fest. 1928-tól rendszeresen küld képeket a Műcsarnok kiállításaira. Már nagyon otthon van a paraszti világ hétköznapjaiban. Napban izzó tájak, aranyló búzatáblák; aratók, keresztrakók, cséplők ellesett mozdulatai mesterien könnyed ecsetvonásokkal fölrakottan élnek képein. Egyre levegősebb, tiszta szerkezetű képeket fest s elhagyja szecessziós manírjait, dekorativitását, erős kontrasztjait, s egyre festőibb, kolorisztikusabb lesz. Mind többet ad önmagából. S festői világa tovább tágul a biblikus témákkal: a hűség és árulás, az önzés és szolgálat, majd a háború döbbenete és rettenete foglalkoztatják. S a munka mellett megélénkül társadalmi kapcsolata. Egy időben még műtermet is tart fenn Debrecenben. Ötlete nyomán itt alakul meg 1930-ban a Tiszántúli Szépmíves Céh, melynek főtitkára lesz. Újságcikkeket ír. 1930-tól az ellenzéki Független Kisgazdapárt megyei és böszörményi városi titkára.

Lassan egész gazdagságában kibontakozik számára a kifogyhatatlan festői lehetőség: a paraszti munka, a paraszti élet. E világ közképének minél teljesebb, gazdagabb megjelenítése kínálkozik ecsetjére. A négy évszak paraszti mindennapjainak ezerféle mozzanata; a kapálás, a kaszálás, szántás, vetés, aratás, keresztrakás, kévehordás, asztagolás, cséplés, kukoricatörés, gyümölcsszedés, szüret mind-mind téma lehet. A népéletből vett képeit képkereskedők is keresik. Amerikába, Hollandiába közvetítik. És Pálnagy dolgozik szívósan, kitartóan. Tehetségének mértéke is a harmincas években festett képeinek legjava. A témák variációinak egész sorát festi. A paraszti élet hétköznapjai, a munka és az ünnep, a jeles napok eseményei egyaránt témát jelentenek. A paraszti munka nehéz, fárasztó, egész embert kívánó. Nemcsak az ember formálja a természetet, a világot, az is alakítja formálóját. Jól megfigyelt alakjai a képeken is őrzik jellegzetes vonásaikat: alacsony, zömök, erős testalkatú, széles vállú, csontos arcú, munkában elnehezült férfiak vágják a rendet, fenik a kaszát, rakják keresztbe az életet jelentő gabonát, villázzák a kévét, rakják az asztagot, vezetik a járomba fogott teheneket, etetik a cséplőgépet, gyűrik rudasba a szalmát, emelik szájukhoz a vizeskorsót, pihennek, álldogálnak a tűz körül.

Az anatómiai, az alkati hitelességen túl e figurák arcközelségben egyénítettek. S ez nemcsak a férfiakra vonatkozik. A nők, az asszonyok is ilyenek. Ők a marokszedők, a kukoricatörők, a gyümölcs- és szőlőszedők, ők mosnak a patakban, cipelik a dézsát, a ruháslavórt, a vásári batyut, a gyermeket. A vázlatok, rajzok, akvarellek százai jelzik: ebben a világban az ember elmaradhatatlan tartozéka a munkaeszköz s tevékenységének eredménye: a tárgy. A munkához, a szerszámok működtetéséhez, a munkafogásokhoz jellegzetes tartás, mozdulat tartozik. S ezek megőrződtek Pálnagy Zsigmond képein, rajzain. A festő Pálnagy életlátása, szemlélete tevékenységközpontú, mondhatnám munkacentrikus. A hagyatékában föllelhető rajzok, tanulmányok, skiccek többsége egy-egy olajképhez készült kompozíciós vázlat, ötlet papírra vetése: egy jellegzetes alak, egy mozdulat, egy hangulat, egy élethelyzet rögzítése. Ezekből építkezik majd a képeken. Műhelymunkái is jelzik: Pálnagy festői programként jelöli meg a maga számára annak a paraszti világnak az ábrázolását, amelybe beleszületett, amelyet megélt, ismert, s amelynek élethelyzetei, szituációi a témák beláthatatlan sokaságát kínálják számára. És Pálnagy festőként fölvállalja ezt a világot, a magyar népéletnek a jellegzetes terrénumát. "A magyar parasztság áll legközelebb szívemhez, mert magam is paraszti sorból kerültem ki... Szeretem és sokra értékelem világukat... Az ő emlékezetük vonzott haza hét év után Párizsból és Olaszországból." - írja később önéletrajzában. És az életmű ismeretében semmi okunk kételkedni a vallomás őszinteségében. Pálnagy az életforma jó ismerője, aki annak átfogó teljességének megörökítésére törekszik. Nemcsak kitűnő megfigyelő, de a tipikus mozdulatok, azok pontos, hiteles művészi ábrázolásával meggyőző is.

Pálnagynak van érzéke a kor társadalmi problémáinak fölfogására. Nyilván nem tekinthető véletlennek, hogy a paraszti élet festője társadalmi emberként, homo politicusként ezek sorsának alakítójaként kíván fellépni. A nyílt, vehemens Pálnagy azonban hamar ütközik a konzervatív ellenfelekkel, saját pártja vezetőivel. A választási kudarc utáni szakítása azon az úton indítja el, amely majd elvezet a hátrányos társadalmi megkülönböztetésig, sőt a politikai magatartásért való felelősségre vonásig. A katonai bíróság 1941-ben megfosztja katonai rangjától, mint akinek köze lehet a nyírségi aratósztrájk szervezéséhez, s 1944-ben munkaszolgálatra hívják be. Társadalmi, politikai kudarcait részben bibliai témává transzponálja. Így festi ki magából. Református ember volt, de nem volt vallásosképfestő, s palettája nemcsak ezzel gazdagodik. Párhuzamosan fest csendéleteket, aktot, enteriőröket, portrékat. Alkotókedve nem csökken. S technikában is a legváltozatosabb eszközöket használja: olaj, kréta, akvarell, tus, ceruza, szén... De szinte mindig kitetszik a fölényes festői tudás, a tiszta komponálásmódra való törekvés. Igazában persze született kolorista. A maga színességében, életteljességében, árnyalatgazdagságában éli meg témáit. Vásznai általában rálátásosak, s viszonylag nagy egységeket fognak be. A jellemző, meghatározó színeket gyors ecsetvonásokkal, nagy foltokban rakja föl. Uralkodó kedélyállapota lírai vagy elbeszélő s csak ritkán drámai. Inkább a humor, a derű, az irónia, a karikírozó szándék, a játék, a poentírozó kedv, az ötletmegfestés öröme jellemző festői alapállására, alapmagatartására. A kedélyesség mögött a dolgokat, a történéseket, az eseményeket csendes humorral, elnéző mosollyal kezelő művészi tartás húzódik meg. Fölényes szakmai biztonsággal, rutinnal alakított egyéni stílusa jellegzetes, megkülönböztető jegyeket hordoz. A stílus az ember, amely végső soron tartás, szellemi, művészi, emberi-etikai alapállásban leli eredetét. Ez Pálnagynál is így van. S a szemlélet viszonylag korán kialakult, s szinte változatlan maradt művészi pályája végéig. Ez egyszerre jelentett jó esélyt a korai elfogadtatáshoz, jelzett egységességet, következetességet, s egyben mutatja a határait, lehetőségeit belátó, elfogadó művészembert.

Festészetének realizmusa, érzékien sugalló életközelsége parasztzsánereiben mutatja legjobb kvalitásait. És bár sohasem igyekezett magát bezárni egy témakör világába, a történelmi, bibliai tablóiban nem éri el az előbbiek kompozíciós biztonságát, szerkezeti tisztaságát, a képi építkezés áttekinthetőségét. A munkacentrikus paraszti élet világát, a paraszttípusokat nem kívülről látta; nem csak téma, festői motívum volt a számára, s nem is érzelmi azonosulás tárgya. A paraszttársadalomból kiemelkedve jutott önmaga és környezete szemlélőjének sajátos pozíciójába és nyert - ez az összetettségében és rétegzettségében mégiscsak zárt világ megjelenítő művészére. Úgy tűnik, hogy az Európát járt, az új festői törekvéseket a maga módján fel is dolgozó Pálnagy abban rokon az alföldi iskola nagy kortársaival, hogy neki is állandóan szüksége volt a festéshez a hazai talajra, arra az életközelségre, amely mindennapjaiban egy alföldi parasztváros társadalmában körülvette.

Hajdúböszörmény, e paraszti kisváros Pálnagy számára tiszta képlet: átélhető miliő, ismert motívumok, feudális maradványokkal átszőtt hierarchizáltság, konzervativizmus, hagyományőrzés, megülepedettség, zárt értékrend, szegénység. Szemléletében a zsánerképgondolat jutott központi helyre, mint amely képes e világot megragadni, lényegét közvetíteni. Ettől kapják képei leíró, kicsit színpadias, nem drámai jellegüket. A témák többsége azonban mégsem értelmezhető csak zsánerszerűen. A szociális indíttatás nem vonható kétségbe, még akkor sem, ha a cselekményfestés nem illusztratív vagy kritikai tendenciájú. Az elmesélő, ábrázoló szándék mögött fölsejlenek az együttérző emberi tartás jelei.

Igazában sohasem formai, újszerű megjelenítési kérdések, tiszta festői képletek megragadása izgatják. Hagyományos módon törekszik a térviszonyok kompozicionális megragadására, a festői elemek artisztikus elrendezésére, a gondolati-hangulati tartalom kifejezésére. Ebben tulajdonképpen a realizmushoz kötődik, s nem törekszik magában utat nyitni az expresszívebb, indulati elemekkel átszőtt festői magatartásnak. Fény-árnyék kontrasztos festőiség jellemzi stílusát, s ebből a szempontból is a hagyományos szellemű festői tartás híve. Valóságlátásának, festői szemléletének egy realista életképfestés felelt meg. Nem szimbolizálásra törekvő alkat, így képei is inkább a magyar paraszti élet, a hajdúság világa "dokumentumai." A művészetet a reneszánsz mesterek szelleme szerint, mindig mesterségnek is tartotta, amely értelmes, józan, rendszeres munkát követel. Festői ökonómiája, figurái és tájai, kompozíciós megoldásai a zsánerekben élnek a legjobban.

A festői gondolat, a téma, a tartalom és formamegfelelések vissza is fogják a merészebb újításoktól. Ismerte a plein-air elveit, a nagybányaiakat, s talán éppen a Réti hatásaként alakult ki oldott ecsetkezelése, napfényjárta koloritja. De mindig erősen anyagszerű, életközeli maradt. S ebben van ereje, jelentősége. Művészetének nincsenek korszakai, cezúrái. Extenzív gazdagodás jellemzi, egyre szélesebb horizonton láttatja azt a világot, amelynek festőjévé szegődött. Leírásai olykor talán nem nélkülözik a romantikus felhangot, de szellemében, művészi alapállásában realista maradt mindvégig. A hajdúsági paraszttársadalom körképének egyre kiteljesedő festői láttatásában vált értéket hordozóvá az az életmű, amely 1959. december 15-én végleg lezárult.

 
Copyright © 2014 - 3 Pálnagy - Minden jog fenntartva - All rights reserved